Medezegenschapsraad: 

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op en aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
De medezeggenschapsraad vergadert ca. zes keer per jaar gezamenlijk met de schoolcommissie. Voorafgaand aan de schoolcom. vergadert de medezeggenschapsraad kort apart.
Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad (MR):
Werner de Haan
Anita Jager
Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad (MR):
Kay Peters 
Lianne Brons