Visie en Identiteit

Wij zijn een Christelijke basisschool, de Christelijke identiteit staat centraal in ons werken. Kinderen staan aan de basis van de samenleving van morgen en voor die samenleving voelen wij ons mede verantwoordelijk. Vanuit onze identiteit willen we de normen en waarden die we belangrijk vinden, 'voorleven'. Daarbij gaat het niet alleen om het hebben, maar ook om het zijn; niet alleen om het nemen, maar ook om het geven; niet alleen om het verdienen, maar ook om het dienen.

Respect is voor ons een belangrijke waarde in de omgang met elkaar. Wij geloven dat ieder mens een schepsel van God is, er mag zijn en eigenheid heeft. We leren de kinderen op school een belangrijke grondregel voor de omgang met anderen: "Ga met anderen om op een manier zoals jij wilt dat anderen ook met jou omgaan".

Omdat we kinderen graag een veilige en fijne schooltijd willen bieden, vinden we het belangrijk om op een goede manier met elkaar om te gaan en dat school en thuis daarbij ook op elkaar aansluiten.

Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom op onze school! We proberen ervoor te zorgen dat ieder kind zich op onze school thuis voelt. Ouders vertrouwen hun kind aan ons toe, daar willen wij zo zorgvuldig mogelijk mee om gaan. Wij vinden het belangrijk dat we samen de verantwoordelijkheid delen; leerlingen, ouders en leerkrachten, en daarbij een transparante relatie onderhouden.

Uiteraard vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen. Daarbij kijken we niet alleen maar naar de cognitieve kant, maar telt de sociaal-emotionele ontwikkeling minstens zo hard mee. Leren om rekening met elkaar te houden en te waarderen. In de klassen worden ook coöperatieve werkvormen gebruikt. Hierbij moeten kinderen samenwerken en overleggen. Kinderen leren met en van elkaar, wisselen meningen uit en vormen daar uiteindelijk zichzelf mee.

Om goed in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, werken wij op school met dag- en weektaken. Op die manier kunnen we de leerstof aanpassen (differentiëren) aan de leerling en daarnaast zorgen voor (verlengde) instructies als andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn met hun leerstofaanbod. De klas is zo ingericht dat kinderen gemakkelijk de benodigde spullen kunnen pakken om aan het werk te gaan.
In onze missie spreken we uit dat we zorgzaam willen zijn voor alle kinderen. Dat betekent dat we kinderen extra willen ondersteunen als het leren moeizaam gaat, maar ook dat we kinderen extra willen uitdagen om te leren leren als het 'aan komt waaien'.

Om ervoor te zorgen dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken, zorgen we ervoor dat ze ook kunnen beschikken over moderne leermiddelen. We werken met digiborden, Chromebooks, iPads en actuele lesmethodes. De komende jaren willen we ons verder verdiepen in de manier waarop we de nieuwe media optimaal kunnen inzetten in ons onderwijs. 
   


Ons godsdienstonderwijs
Eens in de twee weken houden we een weekopening. Bij toerbeurt verzorgt een van de leerkrachten, eventueel met behulp van leerlingen, deze bijeenkomst. Er wordt dan samen gezongen, er wordt een verhaal verteld en bijzonderheden worden met elkaar gedeeld. Tijdens de weekopening besteden we ook aandacht aan ons spaarproject. Ieder jaar kiezen we een doel waar kinderen elke maandag voor kunnen sparen. Het maakt onze kinderen duidelijk hoe groot het verschil in de wereld vandaag de dag nog is. In de gang is voor de kinderen steeds duidelijk te zien hoeveel geld we al hebben meegebracht voor onze medemensen in een minder bevoorrechte positie. Geven om en voor elkaar is voor een christelijke school van enorm belang.

De andere ochtenden beginnen we in de kring en vertellen we de kinderen bijbelverhalen, bidden we samen en zingen we liederen. We gebruiken de methode 'Kind op Maandag', meer informatie over deze methode kunt u vinden op www.kindopmaandag.nl .

Een aantal weken voor belangrijke christelijke feestdagen als Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vertellen we uitsluitend de verhalen rond deze thema's en bereiden we ons voor op de vieringen. De kerstviering wordt gehouden op een avond voorafgaand aan de kerstvakantie. De kerstviering houden we regelmatig samen met de ouders in de kerk aan het Oosteinde. De paasviering wordt gehouden op "Witte Donderdag". Deze viering houden we samen met de leerlingen in de gemeenschapsruimte.

Spaarproject
Elke maandagmorgen kan er door de kinderen geld worden meegenomen. Het geld is bestemd voor een project, soms in een van de ontwikkelingslanden, soms dicht bij huis. Dit project wordt uitgekozen door een kleine groep van drie a vier personen: een schoolcommissielid, een medezeggenschapsraadslid en een of twee teamleden. Tijdens de weekopeningen wordt er geregeld aandacht besteed aan het spaarproject. Op de gang hebben we een speciale plek ingericht om het spaarproject op een duidelijke en stimulerende manier onder de aandacht te brengen. Wij vinden het onze taak dat wij ook zorg dragen voor anderen in deze wereld, dat wij leren omzien naar onze naaste.

Dit schooljaar (2023-2024) sparen we voor Stichting Ro-Manna: we sparen geld en zamelen schoolspullen in voor zigeunerkinderen in Roemenië;  https://stichtingromanna.nl


link naar Visie VCO