Schoolcommissie:

        

Iedere school binnen de vereniging beschikt over een schoolcommissie. De schoolcommissie bestaat uit minimaal drie leden die worden gekozen door en uit de leden van de vereniging behorend tot de afdeling. Een van de leden gekozen door en uit de "afdelingsleden" is tevens lid van de ledenraad van de VCO Midden- en Oost-Groningen. De schoolcommissie van CBS De Loopplank wordt gevormd door:

 

Voorzitter:

Feddrik Pol

Secretaris/Afdelingslid:

Sybrigje Schipper

Leden:

Marjan Eisses
Simon Uuldriks
Yvette Bos
Pascale Robat

   

 

De schoolcommissie vergadert minimaal 4 x per cursusjaar. De directeur van de school woont als adviseur de vergaderingen van de schoolcommissie bij. Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

Vertegenwoordiging van de ouders van de school

Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel schoolnabij zorgt voor de behartiging van hun belangen.

Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team

De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn "klanten", namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een goed lopend " bedrijf" luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten.

Adviesorgaan richting bestuur

Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op schoolniveau ter kennis te brengen aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht om zo goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die haar tijdens de vergadering worden aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient opgemerkt te worden dat het bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en in die zin een unieke positie inneemt.